Инфрачервени отоплителни уреди
 
Инфрачервено отопление

Условия за ползване и Политика за поверителност

Правила и условия за ползване и Политика за поверителност и Защита на личните данни на уеб-сайта infrared.omextrade.com („Сайт“)

Достъпът до и използването на Сайта се определя и регламентира от и подчинява на изложените Правила и условия за ползване и приложимите закони и нормативни актове.

Достъпът до Сайта и използването му означават, че Вие, както и фирмата или организацията, която представлявате, сте приели и изразявате съгласие с тези Правила и условия. Ако не сте съгласни или не приемате безусловно и без ограничения тези Правила и условия, моля не осъществявайте достъп и не използвайте този Сайт.

Омекс Трейд – България ООД си запазва правото по всяко време да променя и актуализира настоящите Правила и условия за ползване. Ваше е задължението да ги посещавате и преглеждате периодично с цел да се запознаете с евентуалните промени. Използването на Сайта след въвеждане на промени в Правилата и условията за ползване ще означава, че Вие ги приемате и сте съгласни с тях. За евентуални промени можете да се ориентирате по датата на последната актуализация на тази страница.


1. Съдържание на Сайта и използване.

Този Сайт е собственост на и се администрира и обновява от Омекс Трейд – България ООД.

Вие имате право да използвате този Сайт и информацията и материалите, съдържащи се и показвани на него („Съдържание“), само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този сайт на трета страна.

Ползването на Сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на Потребителя при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – Омекс Трейд – България ООД – или трета страна (където е приложимо). Потребителят сам носи отговорност за правилното възприятие и тълкуването на пълнотата, точността и полезността на информацията, съдържаща се в Сайта.

Омекс Трейд – България – ООД Ви оправомощава да разглеждате, зареждате, съхранявате, да копирате в електронен вид и да отпечатвате физически копия на Материалите от този сайт (включително страници, документи, файлове, снимките, звуците и друго мултимедийно съдържание) единствено за Ваша употреба с цел да получите информация относно продуктите и услугите, предлагани от нас, както и да генерирате поръчки или оферти за продуктите и услугите ни. Имате право да запазите на Ваш запаметяващ носител Материал от този Сайт само при условие, че запазите всички бележки и знаци, съдържащи се в Материала (документа) за авторски права и собственост.

Вие нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате (цялостно или частично), преиздавате, публикувате, променяте (редактирате), изпращате или предавате (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излагате, давате под наем, продавате, прехвърляте, създавате вторични материали на базата на Съдържанието на Сайта, да свързвате или използвате за публична или търговска цел, да разпространявате по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от Съдържанието на този Сайт, без предварително изрично писмено разрешение от Омекс Трейд – България ООД. Всяка употреба на Съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от Омекс Трейд – България ООД.

Всяка непозволена употреба на сайта или неговото Съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона) е изрично забранено без предварителното писмено разрешение на Омекс Трейд – България ООД. Фирмата ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона и всяко нарушение ще се преследва до пълното изчерпване на всички позволени от закона средства.

Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на сайта за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. Потребителят е длъжен да не използва Сайта с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

Този сайт може да е непълен или неактуализиран и може да съдържа правописни и граматични грешки, неточности или пропуски, които може да са също свързани с описанията на предлаганите продукти или услуги, за което предварително се извиняваме.

Омекс Трейд – България ООД си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) Съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия Сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време с и без предизвестие.


2. Ограничаване на отговорността (Disclaimer).

При създаването на нашия Сайт са положени всички възможни усилия и разумни грижи за да се осигури достоверността на информацията, изложена тук. Въпреки това, ние не гарантираме абсолютната точност и надеждност на съдържащата се в Сайта информация.

Цялото Съдържание на този сайт се предоставя „такова, каквото е“, без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в Сайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това Омекс Трейд – България ООД не гарантира точността и пълнотата на Съдържанието на сайта. Използването на Сайта, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност.

При никакви обстоятелства Омекс Трейд – България ООД, неговите клонове, служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този Сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на Сайта или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият Сайт препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.

Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени гаранции или ограничения по отношение на отговорностите, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за Вас. В тези случаи отговорностите на Омекс Трейд – България – ООД биха се ограничили до максимално допустимата степен, разрешена от закона.

Вие приемате да предпазвате, защитавате и пазите името на Омекс Трейд – България – ООД, нейните длъжностни лица, директори, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези Правила и условия от Вас или от друго лице, имащо достъп до Сайта.


3. Препратки (хипервръзки).

Сайтът може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този Сайт не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този Сайт. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги в такива сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в Сайта ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.

Препратки към нашия Сайт.

Препратки към страници от нашия Сайт са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения от Ваша страна относно възможността да поставите препратка на Вашия сайт към страница от нашия Сайт – моля свържете се с нас.

В случай, че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате този Сайт автоматично се прекратява и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани Материали от Сайта.

Използването на рамки (frames) по отношение на които и да са страници от нашия Сайт е забранено.

Ние не даваме и не можем да дадем одобрение на никоя фирма, организация или лице, които използват линк към нашия Сайт.


4. Авторски права.

Освен ако изрично не е упоменато друго, Съдържанието на Сайта, (вкл. патенти, търговски марки, логота, описания на продукти или услуги, намиращи се на Сайта), е собственост на и е лицензирано от Омекс Трейд – България ООД, защитено е от законите за авторското право и всички права са запазени.

Сайтът и неговото Съдържание, включително, но не ограничаващо се до: текст, база данни, снимки, графики, схеми, форми, фирмени знаци, звуци, видео, анимации, други изображения или елементи, селекцията, организацията, дизайнът, подредбата, кодове (вкл. Изходния код (сорса) на страниците), както и други обекти на интелектуална собственост, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.

Сайтът също така може да съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.

Съдържанието на Сайта може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:
– Авторското право е гарантирано и името на собственика е упоменато;
– Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;
– Съдържанието на Сайта, вкл. но неограничаващо се до: текста, документите, графиките и изображенията, не се модифицира по никакъв начин нито пък се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.

Всяка неоторизирана употреба на Съдържанието може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите Правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. Всички други права, които не са Ви изрично предоставени от нас, са запазени за Омекс Трейд – България ООД.

Вашият достъп до този Сайт както и никоя част от Съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в Сайта без предварителното писмено разрешение на техния собственик.


5. Закони и юрисдикция.

Ползването на този Сайт се подчинява на законите на Република България. За уреждането на всички въпроси и спорове ще се прилагат тези Правила и условия, както и разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани с или отнасящи се до тези Правила и Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища и органи.

Ако получавате достъп до този Сайт извън България, Вие носите отговорност за спазването на приложимите закони и разпоредби, действащи в България.


6. Политика за поверителност и Защита на личните данни („Политика“) на уеб-сайта infrared.omextrade.com („Сайт“).

Тази Политика е неразделна част от Правилата и условията за ползване на Сайта. Чрез осъществяване на достъп до този Сайт Вие изразявате съгласието си с условията на тази Политика. Ако не сте съгласни с тази Политика, Вие нямате право да ползвате този Сайт.

Ние създадохме тази Политика, защото уважаваме личната информация на посетителите на нашия Сайт и защото смятаме, че е важно да гарантираме конфиденциалността на идентифициращата информация, която получаваме от тях по време на ползването на Сайта.

Тази Политика се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на Сайта, вкл. и чрез електронната кореспонденция, изпращана чрез попълване на формуляра на страницата „Контакти“. Омекс Трейд – България ООД гарантира неприкосновеността на тази информация, изпратена до нас или получена от нас по тези начини. Всяка друга информация, вкл. електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата Политика и ние няма да носим отговорност за съхранението и обработването на тази информация.

Настоящата Политика не се отнася до личната идентифицираща информация, която разкривате пред други Сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на нашия Сайт. Ваше е задължението да прегледате и да се запознаете с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези Сайтове.

Информацията, която събираме, се използва:
– за да можем да отговаряме на Вашите запитвания и въпроси
– за да можем да установим Вашите потребности
– за подобряване на Съдържанието на нашия Сайт, продуктите и услугите, които предлагаме
– за да се свържем с Вас
– за да Ви информираме за нови продукти и/или услуги
– за да Ви изпращаме информация
– за целите на нашето планиране
– за маркетингови и други информационни цели

Омекс Трейд – България ООД ще ползва Вашата лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Вашата лична или идентифицираща информация няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без Вашето изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение. В случаите, когато възнамеряваме да ползваме Вашата лична или идентифицираща информация за цели, различни от представените Ви тук, ние първо ще поискаме писмено разрешение от Вас преди да използваме Вашата информация по този начин.

Ние няма да ползваме личната идентификационна информация, за да Ви изпращаме нежелани съобщения /спам/.

По време на Вашето посещение на нашия Сайт, ние получаваме следната информация, която ние можем да ползваме за целите на нашата статистика и системно администриране:

– Брой на посетителите
– Вашия IP интернет адрес
– Името на Вашия домейн /където е приложимо/
– Датата и часът на Вашето посещение
– Мястото/сайтът в интернет, който реферира към нашия Сайт
– Отваряните страници от Сайта
– Източникът на заявката
– Типът на браузъра и операционната система, които ползвате

Омекс Трейд – България ООД си запазва правото да променя настоящата Политика като част от Правилата и условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на Съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Ваше е задължението да преглеждате и да се запознаете със съдържанието на настоящата Политика и настъпилите промени в нея. Датата на последна актуализация на тази страница може да бъде знак за евентуални настъпили промени в нея.

Ако смятате, че не спазваме обявената Политика за поверителност и Защита на личните данни, моля свържете се с нас.

Ние полагаме всички възможни за нас усилия и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на Вашата лична и идентифицираща информация.

 

Последна редакция на страницата: 02.05.2018.